skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: Phillips, Andrew xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From the age of asymmetry to the great reconvergence: securing order in the Asian century

Phillips, Andrew

Australian Journal of International Affairs, 01 February 2011, Vol.65(1), pp.94-101 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357718.2011.535604

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How al Qaeda lost Iraq

Phillips, Andrew

Australian Journal of International Affairs, 01 March 2009, Vol.63(1), pp.64-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1035-7718 ; E-ISSN: 1465-332X ; DOI: 10.1080/10357710802649840

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...