skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Ethnic and Racial Studies xóa Năm xuất bản: 2002đến2010 xóa Chủ đề: Aliens xóa Chủ đề: International Migration xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Saharan African immigrant activists in Europe: transcultural capital and transcultural community building

Triandafyllidou, Anna

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2009, Vol.32(1), pp.93-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870802196021

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards a transatlantic dialogue in the study of immigrant political transnationalism

Martiniello, Marco ; Lafleur, Jean-Michel

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2008, Vol.31(4), pp.645-663 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870701784471

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The bounded Community: Turning foreigners into Americans in twenty-first century L.A

Waldinger, Roger

Ethnic and Racial Studies, 01 May 2007, Vol.30(3), pp.341-374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870701217423

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Ethnic practices' in translation: Tea in Japan and the US

Surak, Kristin

Ethnic and Racial Studies, 01 September 2006, Vol.29(5), pp.828-855 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870600814155

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peer, Hal
  2. Surak, Kristin
  3. Waldinger, Roger
  4. Triandafyllidou, A.
  5. Lafleur, J.-M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...