skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Năm xuất bản: 1998đến2007 xóa Ngôn ngữ: French xóa Tác giả/ người sáng tác: Leclercq, Pierre xóa Số tài nguyên sẵn có: Toàn văn trực tuyến xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Le croquis synthé-numérique.

Leclercq, Pierre ; Elsen, Catherine; Lucid-Ulg, Lab For User Cognition And Innovative Design. (Research Center)

In P., Leclercq, G., Martin, C., Deshayes, & F., Guena (Eds.), Actes de la conférence SCAN, Séminaire de Conception Architecturale Numérique : Apports de l'image numérique en conception. Paris, France (2007).

Toàn văn sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...