skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Ngôn ngữ: German xóa Chủ đề: Videotex xóa Chủ đề: Europa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Comparative complexity of selected use algorithms and software ergonomic analysis of user interfaces in different videotex applications]

Landau , K. ; Riess , A. ; Novacek , P.

11. Jahrestagung der Gesellschaft fuer Informatik in der Land-, Forst- und Ernaehrungswirtschaft (GIL), Nuertingen (Germany), 10-12 Sep 1990, 1990, Vol.

Related ISBN: 3-8001-8633-0

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

[Comparative complexity of selected use algorithms and software ergonomic analysis of user interfaces in different videotex applications]. [German]
Komplexitaetsvergleich ausgewaehlter Benutzungsalgorithmen und softwareergonomische Bewertung der Benutzer-Schnittstelle in verschiedenen landwirtschaftlichen Btx-Anwendungen.

Landau K. ; Riess A. ; Novacek P. ; Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Fachgebiet Arbeitswirtschaft

11. Jahrestagung der Gesellschaft fuer Informatik in der Land-, Forst- und Ernaehrungswirtschaft (GIL). Nuertingen (Germany). 10-12 Sep 1990., 1990, Vol.19

ISBN: 3-8001-8633-0

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Landau K.
  2. Novacek P.
  3. Hohenheim Univ., Stuttgart (Germany). Fachgebiet Arbeitswirtschaft
  4. Riess , A.
  5. Riess A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...