skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Năm xuất bản: Sau 2018 xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-throughput screening for biomedical applications in a Ti-Zr-Nb alloy system through masking co-sputtering.(Report)

Yan, Xue-Hui ; Ma, Jiang ; Zhang, Yong

SCIENCE CHINA Physics, Mechanics & Astronomy, 2019, Vol.62(9), p.1(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-7348 ; DOI: 10.1007/s11433-019-9387-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

超低温环境下亚稳态CoCrFeNi高熵合金的优异塑性和锯齿流变行为
Excellent ductility and serration feature of metastable CoCrFeNi high-entropy alloy at extremely low temperatures

Liu, Junpeng ; Guo, Xiaoxiang ; Lin, Qingyun ; He, Zhanbing ; An, Xianghai ; Li, Laifeng ; Liaw, Peter ; Liao, Xiaozhou ; Yu, Liping ; Lin, Junpin ; Xie, Lu ; Ren, Jingli ; Zhang, Yong

Science China Materials, 2019, Vol.62(6), pp.853-863

ISSN: 2095-8226 ; E-ISSN: 2199-4501 ; DOI: 10.1007/s40843-018-9373-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

超重力场下Al-Li-Mg-Zn-Cu多组元合金的梯度结构
Graded microstructures of Al-Li-Mg-Zn-Cu entropic alloys under supergravity

Li, Ruixuan ; Wang, Zhe ; Guo, Zhancheng ; Liaw, Peter ; Zhang, Tao ; Li, Lugee ; Zhang, Yong

Science China Materials, 2019, Vol.62(5), pp.736-744

ISSN: 2095-8226 ; E-ISSN: 2199-4501 ; DOI: 10.1007/s40843-018-9365-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yong
  2. Zhang, Y.
  3. Liaw, Peter
  4. Li, Laifeng
  5. Guo, Xiaoxiang

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...