skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: 2009đến2011 xóa Cơ sở dữ liệu: JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Languages xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Constitutional Rights and Social Exclusion in Nepal

Langford, Malcolm ; Bhattarai, Ananda Mohan

International Journal on Minority and Group Rights, 2011, Vol.18(3), pp.387-411 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-4879 ; E-ISSN: 1571-8115 ; DOI: 10.1163/157181111X583341

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Exploring Spatial Relationships between Material Culture and Language in the Upper Sepik and Central New Guinea

Fyfe, Andrew

Oceania, Jul 2009, Vol.79(2), pp.121-161 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00298077 ; E-ISSN: 18344461 ; DOI: 10.1002/j.1834-4461.2009.tb00055.x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Portrait of a circus girl

Offen, Julia Lynn

Ethnography, September 2010, Vol.11(3), pp.473-484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1466-1381 ; E-ISSN: 1741-2714 ; DOI: 10.1177/1466138110370507

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SHIFTING GROUND: TRANSLATING LIVES AND LIFE WRITING IN HAWAI'I

Franklin, Cynthia ; Fuchs, Miriam

Biography, Winter 2009, Vol.32(1), pp.VII,VIII,IX,X,XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,XVIII,XIX,XX,XXI,XXII,XXIII,XXIV,XXV,XXVI,XXVII,XXVIII,XXIX,293-294 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01624962 ; E-ISSN: 15291456

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...