skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Nhan đề tạp chí: ACM International Conference Proceeding Series xóa Chủ đề: Message Based Communication xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mobile form-editor: a push based group communication tool

Chande, Suresh ; Koivisto, Ari

Proceedings of the 3rd international conference on mobile technology, applications & systems, 25 October 2006, pp.55-es [Tạp chí có phản biện]

ISBN: 1595935193 ; ISBN: 9781595935199 ; DOI: 10.1145/1292331.1292394

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ACM Digital Library  (1)
  2. KESLI (ACM Digital Library)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Chande, S.
  2. Koivisto, A.
  3. Chande, Suresh
  4. Koivisto, Ari

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...