skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Lithuanian xóa Tác giả/ người sáng tác: Nikiforova, Basia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi‐cultural values and borders

Nikiforova, Basia

LIMES: Cultural Regionalistics, 01 January 2009, Vol.2(1), p.26-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-0187 ; E-ISSN: 2029-0209 ; DOI: 10.3846/2029-0187.2009.1.26-38

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious landscape of Vilnius: a phenomenological glance

Nikiforova, Basia

Limes: Borderland Studies, 01 June 2011, Vol.4(1), p.101-109 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-7475 ; E-ISSN: 2029-7483 ; DOI: 10.3846/20290187.2011.577183

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Religious pluralism as a factor of identity development

Nikiforova, Basia

LIMES: Cultural Regionalistics, 01 January 2008, Vol.1(2), p.139-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2029-0187 ; E-ISSN: 2029-0209 ; DOI: 10.3846/2029-0187.2008.1.139-147

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nikiforova, Basia
  2. Nikiforova, B.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...