skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Chủ đề: Natoalm xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RESITUATING NITHEROY IN THE TRANSLATION ZONE: TRANSNATIONAL TRAVELS, CREATIVE TRANSFORMATIONS, AND THE MAKING OF A MODERN BRAZIL

Brune, Krista

Hispanic Review, Winter 2018, Vol.86(1), p.69 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182176 ; E-ISSN: 15530639

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Beauties of the Land: Bale's Books, Aske's Abbeys, and the Aesthetics of Nationhood

Schwyzer, Philip

Renaissance Quarterly, Spring 2004, Vol.57(1), pp.99-125 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00344338

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE SPIRIT OF MARTÍ IN THE LAND OF COAYBAY

Price, Rachel

Hispanic Review, Spring 2009, Vol.77(2), pp.245-266 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00182176 ; E-ISSN: 15530639

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Writing Nineteenth-Century Spain: Rosario de Acuña and the Liberal Nation

Arkinstall, Christine

MLN, Mar 2005, Vol.120(2), pp.294-313 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00267910 ; E-ISSN: 10806598

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Matriarchy, Motherhood, Myth and the Negotiation of (Gender) Identity in Modern Basque Cinema

Terreros, Gorka

Bulletin of Hispanic Studies, 2017, Vol.94(7), pp.731-746 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14753839 ; E-ISSN: 14783398 ; DOI: 10.3828/bhs.2017.45

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Civility and the Nation: Mexico in the Work of José Zorrilla and Joaquín M. Guadalajara y Cosío

Wasson, Curtis

Bulletin of Hispanic Studies, 2018, Vol.95(10), pp.1107-1122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14753839 ; E-ISSN: 14783398 ; DOI: 10.3828/bhs.2018.64

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Chủ đề 

 1. SgloXX  (3)
 2. Rprtato  (2)
 3. 19thCtry  (2)
 4. Naoalmo  (2)
 5. Dramatt  (2)
 6. Sovrgty  (2)
 7. Rprtao  (2)
 8. Rpto  (1)
 9. Travl  (1)
 10. PromoYLtratra  (1)
 11. Dolto  (1)
 12. BrazlaLtratr  (1)
 13. HtoraHpaoamraa  (1)
 14. LgaPortga  (1)
 15. Ltratraaa  (1)
 16. othr  (1)
 17. taNaoal  (1)
 18. Baq  (1)
 19. Zorrilla, Jose  (1)
 20. Mexico  (1)
 21. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Schwyzer, Philip
 2. Brune, Krista
 3. Price, Rachel
 4. Terreros, Gorka
 5. Wasson, Curtis

theo chủ đề:

 1. SgloXX
 2. Rprtato
 3. 19thCtry
 4. Naoalmo
 5. Dramatt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...