skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Human Rights Quarterly xóa Tác giả/ người sáng tác: Farer, Tom xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Ethics of Intervention in Self-Determination Struggles

Farer, Tom J. ; Tom J. Farer

Human Rights Quarterly, 1 May 2003, Vol.25(2), pp.382-406 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 02750392 ; E-ISSN: 1085794X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How the international system copes with involuntary migration: norms, institutions and state practice

Farer, Tom J.

Human Rights Quarterly, Feb, 1995, Vol.17(1), p.72-100 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Collectively defending democracy in a world of sovereign states: the Western Hemisphere's prospect

Farer, Tom J.

Human Rights Quarterly, Nov, 1993, Vol.15(4), p.716-750 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0275-0392

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Farer, Tom
  2. Tom J. Farer
  3. Farer, Tom J
  4. Farer, Tj
  5. Farer, T

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...