skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Bengali xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Chotti Munda and his arrow
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chotti Munda and his arrow

Devi, Mahasweta

E-ISBN 1405107049 ; E-ISBN 1405107057 ; E-ISBN 9780470777718 ; E-ISBN 9781405107051

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feminist Participatory Action Research (FPAR): An effective framework for empowering grassroots women & strengthening feminist movements in Asia Pacific

Chakma, Trimita

Asian Journal of Women's Studies, 02 April 2016, Vol.22(2), pp.165-173 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1225-9276 ; E-ISSN: 2377-004X ; DOI: 10.1080/12259276.2016.1168153

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Bài báo  (1)
 2. Sách  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Chakma, T
 2. Mahāśvetā Debī
 3. Devi, Mahasweta
 4. Spivak, Gayatri Chakravorty
 5. Chakma, Trimita

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...