skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Internet xóa Tất cả các phiên bản PLoS xóa Tất cả các phiên bản PLOS Biology xóa Tất cả các phiên bản Science xóa Tất cả các phiên bản Twitter Inc xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Introduction to Social Media for Scientists

Bik, Holly ; Goldstein, Miriam

PLoS Biology, Apr 2013, p.e1001535 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15449173 ; E-ISSN: 15457885 ; DOI: 10.1371/journal.pbio.1001535

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goldstein, M.C.
  2. Bik, Holly
  3. Bik, Holly M.
  4. Goldstein, Miriam C.
  5. Goldstein, Miriam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...