skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản 3GPP xóa Tất cả các phiên bản Hood, Dave xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Software defined networking architecture standardization

Schaller, Sibylle ; Hood, Dave

Computer Standards & Interfaces, November 2017, Vol.54, pp.197-202 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0920-5489 ; DOI: 10.1016/j.csi.2017.01.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ScienceDirect Journals (Elsevier)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hood, D
  2. Sehaller, S
  3. Schaller, S.
  4. Schaller, Sibylle
  5. Hood, Dave

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...