skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Yuan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bacterial Community Dynamics and Taxa-Time Relationships within Two Activated Sludge Bioreactors

Hai, Reti ; Wang, Yulin ; Wang, Xiaohui ; Li, Yuan ; Du, Zhize; Vera, Julio (editor)

PLoS ONE, 2014, Vol.9(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0090175 ; PMCID: 3942418 ; PMID: 24594695

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...