skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Raffinement H-P xóa Tác giả/ người sáng tác: Huerta, Antonio xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enrichissement des interpolations d'éléments finis en utilisant des méthodes sans maillage

Huerta, Antonio ; Fernández-Méndez, Sonia ; Díez, Pedro

ESAIM. Mathematical Modelling and Numerical Analysis, Nov 2002, Vol.36(6), pp.1027-1042 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 12903841 ; DOI: 10.1051/m2an:2003004

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Diez, P
  2. Fernández-Méndez, S.
  3. Díez, P.
  4. Huerta, A
  5. Fernández-Méndez, Sonia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...