skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Society xóa Chủ đề: Middle East xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Chủ đề: History xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Since Meiji: Perspectives on the Japanese Visual Arts, 1868-2000

Kaneko, Maki

The Journal of Asian Studies, Vol.72(4), pp.1004-1006 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.1017/S0021911813001411

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Int. J. Middle East Stud. 44 (2012)

Göçek, Fatma

International Journal of Middle East Studies, Nov 2012, Vol.44(4), pp.833-834 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743812001080

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Int. J. Middle East Stud. 45 (2013)

Kayali, Hasan

International Journal of Middle East Studies, May 2013, Vol.45(2), pp.386-389 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743813000196

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Int. J. Middle East Stud. 45 (2013)

Sharma, Sunil

International Journal of Middle East Studies, Nov 2013, Vol.45(4), pp.840-842 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743813001104

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834

Singer, Amy

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(2), pp.300-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

HOMA KATOUZIAN, Iranian History and Politics: The Dialectic of State and Society, RoutledgeCurzon/BIPS Persian Studies Series (London: RoutledgeCurzon, 2003). Pp. 288. $90.00 cloth

Ram, Haggai

International Journal of Middle East Studies, Nov 2004, Vol.36(4), pp.692-694 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743804324086

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

A. HOLLY SHISSLER, Between Two Empires: Ahmet A[gcaron]ao[gcaron]lu and the New Turkey (London: I. B. Tauris, 2003). Pp. 288. $59.50 cloth

Kaplan, Sam

International Journal of Middle East Studies, Vol.36(4), pp.695-697 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743804344089

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire

Reilly, James

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(4), pp.627-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kin Who Count: Family and Society in Ottoman Aleppo, 1770-1840

Fleischmann, Ellen

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(4), pp.625-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Formation of al-Andalus. Part 1: History and Society / The Formation of al-Andalus. Part 2: Language, Religion, Culture and the Sciences

Safran, Janina

International Journal of Middle East Studies, Vol.34(1), pp.131-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic Politics in Palestine

Jamal, Amaney

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(3), pp.449-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

NAZIK SABA YARED, Secularism and the Arab World (1850-1939) (London: Saqi Books, 2002). Pp. 251

Calvert, John

International Journal of Middle East Studies, Feb 2004, Vol.36(1), pp.131-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743804271070

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS

Flatt, Emma

Bulletin of the School of Oriental and African Studies. University of London, Feb 2013, Vol.76(1), pp.136-138 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041977X ; E-ISSN: 14740699 ; DOI: 10.1017/S0041977X12001607

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

REVIEWS

Munt, Harry

Bulletin of the School of Oriental and African Studies. University of London, Oct 2013, Vol.76(3), pp.500-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041977X ; E-ISSN: 14740699 ; DOI: 10.1017/S0041977X13000530

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reviews

Reid, Richard

Bulletin of the School of Oriental and African Studies. University of London, Feb 2008, Vol.71(1), pp.163-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041977X ; E-ISSN: 14740699 ; DOI: 10.1017/S0041977X08000402

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jamal, Amaney
  2. Ismael, Tareq
  3. Kaplan, SAM
  4. Flatt, Emma
  5. Fleischmann, El

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...