skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Toàn văn trực tuyến xóa Tất cả các phiên bản Planetary and Space Science xóa Tất cả các phiên bản HAL (CCSd) xóa Tất cả các phiên bản Publicly Available Content Database xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

VESPA: A community-driven Virtual Observatory in Planetary Science.(Report)

Erard, S. ; Cecconi, B. ; Le Sidaner, P. ; Rossi, A.P. ; Capria, M.T. ; Schmitt, B. ; Genot, V. ; Andre, N. ; Vandaele, A.C. ; Scherf, M. ; Hueso, R. ; Maattanen, A. ; Thuillot, W. ; Carry, B. ; Achilleos, N. ; Marmo, C. ; Santolik, O. ; Benson, K. ; Fernique, P. ; Beigbeder, L. ; Millour, E. ; Rousseau, B. ; Andrieu, F. ; Chauvin, C. ; Minin, M. ; Ivanoski, S. ; Longobardo, A. ; Bollard, P. ; Albert, D. ; Gangloff, M. ; Jourdane, N. ; Bouchemit, M. ; Glorian, J.-M. ; Trompet, L. ; Al-Ubaidi, T. ; Juaristi, J. ; Desmars, J. ; Guio, P. ; Delaa, O. ; Lagain, A. ; Soucek, J. ; Pisa, D.

Planetary and Space Science, 2018, Vol.150, p.65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-0633 ; DOI: 10.1016/j.pss.2017.05.013

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

 1. Elsevier (CrossRef)  (1)
 2. arXiv  (1)
 3. OneFile (GALE)  (1)
 4. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Carry, B.
 2. Achilleos, N.
 3. Thuillot, W.
 4. Santolik, O.
 5. Minin, M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...