skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Greek xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
394 D 0269 : Kommissionens beslutning af 8. april 1994 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Colombia (94/269/EF)(EFT nr. L 115 af 6.5.1994, s. 38)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

394 D 0269 : Kommissionens beslutning af 8. april 1994 om særlige betingelser for import af fiskerivarer og akvakulturprodukter med oprindelse i Colombia (94/269/EF)(EFT nr. L 115 af 6.5.1994, s. 38)

European Commission

ISBN: 92-828-0589-1

Truy cập trực tuyến

2
390 R 3835 : Rådets forordning (EØF) nr. 3835/90 af 20. december 1990 om ændring af forordning (EØF) nr. 3831/90, (EØF) nr. 3832/90 og (EØF) nr. 3833/90 for så vidt angår den generelle toldpræferenceordning for visse varer med oprindelse i Bolivia, Colombia, Ecuador og Peru(EFT nr. L 370 af 31.12.1990, s. 126)
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A NEW SPECIES OF THE PETROLISTHES GALATHINUS COMPLEX FROM THE SOUTHERN CARIBBEAN SEA, WITH A DISCUSSION ON THE IDENTITY OF P.GALATHINUS (BOSC, 1802) (DECAPODA, PORCELLANIDAE)

Werding, Bernd ; Hiller, Alexandra

Crustaceana, 2002, Vol.75(7), pp.849-857 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0011-216X ; E-ISSN: 1568-5403 ; DOI: 10.1163/156854002321210703

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

 1. Sách  (2)
 2. Bài báo  (1)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (2)
 2. Danish  (2)
 3. Italian  (2)
 4. German  (2)
 5. Portuguese  (2)
 6. Spanish  (2)
 7. Dutch  (2)
 8. Swedish  (1)
 9. Finnish  (1)
 10. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. European Commission
 2. Werding, B.
 3. Hiller, A
 4. Werding, Bernd
 5. Alexandra Hiller

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...