skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: History xóa JSTOR Archival Journals xóa Chủ đề: Society xóa Nhan đề tạp chí: International Journal Of Middle East Studies xóa Chủ đề: Middle East xóa Chủ đề: Women'S Studies xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

State and Provincial Society in the Ottoman Empire: Mosul, 1540-1834

Singer, Amy

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(2), pp.300-303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Islamic Politics in Palestine

Jamal, Amaney

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(3), pp.449-450 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Kin Who Count: Family and Society in Ottoman Aleppo, 1770-1840

Fleischmann, Ellen

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(4), pp.625-627 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Frontiers of the State in the Late Ottoman Empire

Reilly, James

International Journal of Middle East Studies, Vol.33(4), pp.627-629 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Formation of al-Andalus. Part 1: History and Society / The Formation of al-Andalus. Part 2: Language, Religion, Culture and the Sciences

Safran, Janina

International Journal of Middle East Studies, Vol.34(1), pp.131-134 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Historiography of post-Soviet Kyrgyzstan

Tchoroev, Tyntchtykbek

International Journal of Middle East Studies, May, 2002, Vol.34(2), p.351(24) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7438

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

THE METAMORPHOSIS OF THE EGYPTIAN MUSLIM BROTHERS

El-Ghobashy, Mona

International Journal of Middle East Studies, Aug 2005, Vol.37(3), pp.373-395 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743805052128

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

COMPETING NARRATIVES: HISTORIES OF THE WOMEN'S MOVEMENT IN IRAQ, 1910-58

Efrati, Noga

International Journal of Middle East Studies, Aug 2008, Vol.40(3), pp.445-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743808081014

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

INTRODUCTION

Clancy-Smith, Julia

International Journal of Middle East Studies, Nov 2012, Vol.44(4), pp.625-630 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380 ; DOI: 10.1017/S0020743812000785

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Efrati, Noga
  2. Reilly, Ja
  3. Tchoroev, Tyntchtykbek
  4. Amy Singer
  5. El-ghobashy, Mona

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...