skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Stevenson, Nick xóa Tác giả/ người sáng tác: Elliott, Anthony xóa Chủ đề: Sociology xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding Media Cultures: Social Theory and Mass Communication

Elliott, Anthony

Sociology : the Journal of the British Sociological Association, Vol.30(1), pp.182-184 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00380385 ; E-ISSN: 14698684

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ABI/INFORM Complete  (1)
  2. ABI/INFORM Global  (1)
  3. OneFile (GALE)  (1)
  4. JSTOR Archival Journals  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stevenson, Nick
  2. Elliott, Anthony
  3. Elliot, Anthony

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...