skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Riget, F xóa Năm xuất bản: 1976đến2001 xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lead, zinc, cadmium, mercury, selenium and copper in Greenland caribou and reindeer (Rangifer tarandus)

Aastrup, P ; Riget, F ; Dietz, R ; Asmund, G

The Science of the total environment, 17 January 2000, Vol.245(1-3), pp.149-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 10682363 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Geographical differences of zinc, cadmium, mercury and selenium in polar bears (Ursus maritimus) from Greenland

Dietz, R ; Riget, F ; Born, E W

The Science of the total environment, 17 January 2000, Vol.245(1-3), pp.25-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 10682354 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The use of lichen (Cetraria nivalis) and moss (Rhacomitrium lanuginosum) as monitors for atmospheric deposition in Greenland

Riget, F ; Asmund, G ; Aastrup, P

The Science of the total environment, 17 January 2000, Vol.245(1-3), pp.137-48 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 10682362 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the Greenland AMAP programme 1994-1995, by use of power analysis (illustrated by selected heavy metals and POPs)

Riget, F ; Dietz, R ; Cleemann, M

The Science of the total environment, 17 January 2000, Vol.245(1-3), pp.249-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; PMID: 10682371 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Riget, F.
  2. Dietz, R.
  3. Asmund, G.
  4. Aastrup, P.
  5. Born, Ew

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...