skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling municipal incinerator fly- and scrubber-ash into fused slag for the substantial replacement of cement in cement-mortars

Lee, Tzen - Chin ; Rao, Ming - Kang

Waste Management, June, 2009, Vol.29(6), p.1952(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0956-053X

Truy cập trực tuyến

2
Recycling municipal incinerator fly- and scrubber-ash into fused slag for the substantial replacement of cement in cement-mortars
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling municipal incinerator fly- and scrubber-ash into fused slag for the substantial replacement of cement in cement-mortars

Lee, Tzen-Chin ; Rao, Ming-Kang

Waste Management, 6/2009, Vol.29(6), pp.1952-1959 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 0956053X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.wasman.2009.01.002

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling municipal incinerator fly- and scrubber-ash into fused slag for the substantial replacement of cement in cement-mortars

Lee, Tzen-Chin ; Rao, Ming-Kang

Waste management (New York, N.Y.), June 2009, Vol.29(6), pp.1952-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0956-053X ; PMID: 19216067 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2009.01.002

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recycling municipal incinerator fly- and scrubber-ash into fused slag for the substantial replacement of cement in cement-mortars

Lee, Tzen-Chin ; Rao, Ming-Kang

Waste Management, 2009, Vol.29(6), pp.1952-1959 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2009.01.002

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...