skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Hill, Richard xóa Tác giả/ người sáng tác: May, Stephen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Can Schools Save Indigenous Languages? : Policy and Practice on Four Continents
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can Schools Save Indigenous Languages? : Policy and Practice on Four Continents

Hornberger, Nancy H., Professor; Hill, Richard, Dr; Hirvonen, Vuokko, Dr; Huss, Leena, Dr; Kamwangamalu, Nkonko M., Professor; Lopez, Luis Enrique, Dr; May, Stephen, Professor; McCarty, Teresa L., Professor; Rebolledo, Nicanor, Dr; Spolsky, Bernard, Professor

E-ISBN: 9780230582491 E-ISBN: 0230582494 DOI: 10.1057/9780230582491 ISBN: 9780230013322

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Non-indigenous researchers in indigenous language education: ethical implications

Hill, Richard ; May, Stephen

International Journal of the Sociology of Language, 2013, Vol.2013(219), pp.47-65 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-2516 ; E-ISSN: 1613-3668 ; DOI: 10.1515/ijsl-2013-0004

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. May, Stephen
  2. Hill, Richard
  3. Hill, Richard, Dr
  4. Huss, Leena, Dr
  5. Hornberger, Nancy H., Professor

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...