skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Danish xóa Tất cả các phiên bản Randi Marselis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Digitizing migration heritage: A case study of a minority museum

Randi Marselis

MedieKultur, 01 December 2010, Vol.27(50) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0900-9671 ; E-ISSN: 1901-9726

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Randi Marselis
  2. Marselis, Randi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...