skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1989đến1997 xóa Tác giả/ người sáng tác: Teutsch, Georg xóa Tác giả/ người sáng tác: Schad, Hermann xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Untersuchungen zur Erkundung effektiver Aquiferparameter : Testfeld WASSER/BODEN "Horkheimer Insel" ; Schadstofftransport im Untergrund, Erkundungs- und Überwachungsmethoden

Ptak, Thomas ; Schad, Hermann ; Teutsch, Georg ; Kobus, Helmut; Universität Stuttgart; Universität Stuttgart

DOI: 10.18419/opus-628

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Schad, Hermann
  2. Ptak, Thomas
  3. Universität Stuttgart; Universität Stuttgart
  4. Teutsch, Georg
  5. Kobus, Helmut

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...