skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance monitoring and the causal attribution of errors

Steinhauser, Marco ; Kiesel, Andrea

Cognitive, affective & behavioral neuroscience, September 2011, Vol.11(3), pp.309-20 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1531-135X ; PMID: 21573741 Version:1 ; DOI: 10.3758/s13415-011-0033-2

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance monitoring and the causal attribution of errors

Steinhauser, Marco ; Kiesel, Andrea

Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 2011, Vol.11(3), pp.309-320 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1530-7026 ; E-ISSN: 1531-135X ; DOI: 10.3758/s13415-011-0033-2

Truy cập trực tuyến

3
Performance monitoring and the causal attribution of errors
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Performance monitoring and the causal attribution of errors

Steinhauser, Marco ; Kiesel, Andrea

Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience, 9/2011, Vol.11(3), pp.309-320 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1530-7026 ; E-ISSN: 1531-135X ; DOI: http://dx.doi.org/10.3758/s13415-011-0033-2

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...