skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pseudosarcoma of the Skin

Finlay-Jones, L.R ; Nicoll, P ; Ten Seldam, R.E.J

Pathology, 1971, Vol.3(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0031-3025 ; E-ISSN: 1465-3931 ; DOI: 10.1080/00313027109073736

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PSEUDOSARCOMA OF THE SKIN

Finlay-Jones, R., L. ; Nicoll, E. J., P. ; Ten Seldam, E. J., R.

Pathology, 1971, Vol.3(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0031-3025 ; DOI: 10.1080/00313027109073736

Truy cập trực tuyến

3
Pseudosarcoma of the Skin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pseudosarcoma of the Skin

Finlay-Jones, L.R. ; Nicoll, P. ; Ten Seldam, R.E.J.

Pathology, 1971, Vol.3(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 00313025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00313027109073736

Truy cập trực tuyến

4
Pseudosarcoma of the Skin
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pseudosarcoma of the Skin

Finlay-Jones, L. R. ; Nicoll, P. ; Seldam, R. E. J. Ten

Pathology, 7/1/1971, Vol.3(3), pp.215-222 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Informa Healthcare (via CrossRef)

ISSN: 0031-3025 ; DOI: http://dx.doi.org/10.3109/00313027109073736

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pseudosarcoma of the skin

Finlay-Jones, L R ; Nicoll, P ; Ten Seldam, R E

Pathology, July 1971, Vol.3(3), pp.215-22 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0031-3025 ; PMID: 5115392 Version:1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...