skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nigeria: Economic Diplomacy

Africa Research Bulletin: Economic, Financial and Technical Series, Oct, 2011, Vol.48(8), p.19224A(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0001-9852

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nigeria: Economic Diplomacy

Africa Research Bulletin: Economic, Financial and Technical Series, October 2011, Vol.48(8), pp.19224A-19224A [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0001-9852 ; E-ISSN: 1467-6346 ; DOI: 10.1111/j.1467-6346.2011.04088.x

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nigeria: Economic Diplomacy

Africa Research Bulletin : Economic, Financial and Technical Series, Oct 2011, Vol.48(8), pp.19224A-19224A [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00019852 ; DOI: 10.1111/j.1467-6346.2011.04088.x

Toàn văn không sẵn có

4
Nigeria: Economic Diplomacy: Continental Developments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nigeria: Economic Diplomacy: Continental Developments

Africa Research Bulletin: Economic, Financial and Technical Series, 10/2011, Vol.48(8), pp.19224A-19224A [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6346.2011.04088.x

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...