skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message classification as a basis for studying command and control communications—an evaluation of machine learning approaches

Leifler, Ola ; Eriksson, Henrik

Journal of Intelligent Information Systems, 2012, Vol.38(2), pp.299-320 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: 10.1007/s10844-011-0156-5

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message classification as a basis for studying command and control communications--an evaluation of machine learning approaches

Leifler, Ola ; Eriksson, Henrik

Journal of Intelligent Information Systems, Apr 2012, pp.299-320 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 09259902 ; E-ISSN: 15737675 ; DOI: 10.1007/s10844-011-0156-5

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message classification as a basis for studying command and control communications--an evaluation of machine learning approaches.(Report)

Leifler, Ola ; Eriksson, Henrik

Journal of Intelligent Information Systems, April, 2012, Vol.38(2), p.299(22) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-9902

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message classification as a basis for studying command and control communication: an evaluation of machine learning approaches

Leifler, Ola ; Eriksson, Henrik; Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, MDALAB - Human Computer Interfaces ; Linköpings universitet, Tekniska högskolan, MDALAB - Human Computer Interfaces

Journal of Intelligent Information Systems, 2012, Vol. 38(2), pp. 299-320 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 0925-9902 ; DOI: 10.1007/s10844-011-0156-5

Toàn văn không sẵn có

5
Message classification as a basis for studying command and control communications—an evaluation of machine learning approaches
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message classification as a basis for studying command and control communications—an evaluation of machine learning approaches

Leifler, Ola ; Eriksson, Henrik

Journal of Intelligent Information Systems, 4/2012, Vol.38(2), pp.299-320 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0925-9902 ; E-ISSN: 1573-7675 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10844-011-0156-5

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Message classification as a basis for studying command and control communication: an evaluation of machine learning approaches

Leifler, Ola ; Eriksson, Henrik

Journal of Intelligent Information Systems, 2012, Vol.38(2), pp.299-320 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 0925-9902 ; ISSN: 0925-9902 ; DOI: 10.1007/s10844-011-0156-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...