skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Particle fracture and plastic deformation in vanadium pentoxide powders induced by high energy vibrational ball-mill
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particle fracture and plastic deformation in vanadium pentoxide powders induced by high energy vibrational ball-mill

Chatterjee, Partha ; Sen Gupta, S. P. ; Sen, Suchitra

Bulletin of Materials Science, 4/2001, Vol.24(2), pp.173-180 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0250-4707 ; E-ISSN: 0973-7669 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF02710097

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particle fracture and plastic deformation in vanadium pentoxide powders induced by high energy vibrational ball-mill

Chatterjee, Partha ; Sen Gupta, S. ; Sen, Suchitra

Bulletin of Materials Science, 2001, Vol.24(2), pp.173-180 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0250-4707 ; E-ISSN: 0973-7669 ; DOI: 10.1007/BF02710097

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...