skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Nb on improving the impact toughness of Mo-containing low-alloyed steels.(Metals)

Wang, H. C. ; Somsen, C. ; Li, Y. J. ; Fries, S. G. ; Detemple, E. ; Eggeler, G.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(9), p.7307(15) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-2461 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03374-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Nb on improving the impact toughness of Mo-containing low-alloyed steels

Wang, H. ; Somsen, C. ; Li, Y. ; Fries, S. ; Detemple, E. ; Eggeler, G.

Journal of Materials Science, 2019, Vol.54(9), pp.7307-7321 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-019-03374-2

Toàn văn sẵn có

3
Effect of Nb on improving the impact toughness of Mo-containing low-alloyed steels
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of Nb on improving the impact toughness of Mo-containing low-alloyed steels

Wang, H. C. ; Somsen, C. ; Li, Y. J. ; Fries, S. G. ; Detemple, E. ; Eggeler, G.

Journal of Materials Science, 1/22/2019 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10853-019-03374-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...