skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bonding of universal adhesives to dentine – Old wine in new bottles?

Chen, C. ; Niu, L.-N. ; Xie, H. ; Zhang, Z.-Y. ; Zhou, L.-Q. ; Jiao, K. ; Chen, J.-H. ; Pashley, D.H. ; Tay, F.R.

Journal of Dentistry, May 2015, Vol.43(5), pp.525-536 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2015.03.004

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bonding of universal adhesives to dentine - Old wine in new bottles?

Chen, C. ; Niu, L. - N. ; Xie, H. ; Zhang, Z. - Y. ; Zhou, L. - Q. ; Jiao, K. ; Chen, J. - H. ; Pashley, D. H. ; Tay, F. R.

Journal of Dentistry, May, 2015, Vol.43(5), p.525(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0300-5712

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bonding of universal adhesives to dentine - Old wine in new bottles?

Chen, C. ; Niu, L.-N. ; Xie, H. ; Zhang, Z.-Y. ; Zhou, L.-Q. ; Jiao, K. ; Chen, J.-H. ; Pashley, D.H. ; Tay, F.R.

Journal of Dentistry, 2015, Vol.43(5), p.525(12) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0300-5712

Toàn văn sẵn có

4
Bonding of universal adhesives to dentine – Old wine in new bottles?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bonding of universal adhesives to dentine – Old wine in new bottles?

Chen, C. ; Niu, L.-N. ; Xie, H. ; Zhang, Z.-Y. ; Zhou, L.-Q. ; Jiao, K. ; Chen, J.-H. ; Pashley, D.H. ; Tay, F.R.

Journal of Dentistry, 05/2015, Vol.43(5), pp.525-536 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03005712 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jdent.2015.03.004

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bonding of universal adhesives to dentine--Old wine in new bottles?

Chen, C ; Niu, L-N ; Xie, H ; Zhang, Z-Y ; Zhou, L-Q ; Jiao, K ; Chen, J-H ; Pashley, D H ; Tay, F R

Journal of dentistry, May 2015, Vol.43(5), pp.525-36 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1879-176X ; PMID: 25797702 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2015.03.004

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...