skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface for real-time analysis of XPCS using HPC.(Report)

Sikorski, M. ; Jiang, Z. ; Sprung, M. ; Narayanan, S. ; Sandy, A. R. ; Tieman, B.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A, Sept 1, 2011, Vol.649(1), p.234(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-9002

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface for real-time analysis of XPCS using HPC.(Report)

Sikorski, M. ; Jiang, Z. ; Sprung, M. ; Narayanan, S. ; Sandy, A. R. ; Tieman, B.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, A, Sept 1, 2011, Vol.649(1), p.234(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0168-9002

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface for real-time analysis of XPCS using HPC

Sikorski, M. ; Jiang, Z. ; Sprung, M. ; Narayanan, S. ; Sandy, A.R. ; Tieman, B.

Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, A, 2011, Vol.649(1), pp.234-236 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0168-9002 ; DOI: 10.1016/j.nima.2010.12.173

Toàn văn sẵn có

4
A graphical user interface for real-time analysis of XPCS using HPC
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface for real-time analysis of XPCS using HPC

Sikorski, M. ; Jiang, Z. ; Sprung, M. ; Narayanan, S. ; Sandy, A.R. ; Tieman, B.

Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 9/2011, Vol.649(1), pp.234-236 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01689002 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2010.12.173

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A graphical user interface for real-time analysis of XPCS using HPC

Sikorski, M ; Jiang, Z ; Sprung, M ; Narayanan, S ; Sandy, A. R ; Tieman, B; Argonne National Lab. (Anl), Argonne, Il (United States) (Corporate Author)

Nucl. Instrum. Methods Phys. Res. A, 01 September 2011, Vol.649(1 ; Sep. 2011) [Tạp chí có phản biện]

SciTech Connect (U.S. Dept. of Energy - Office of Scientific and Technical Information)

DOI: 10.1016/j.nima.2010.12.173

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...