skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recomendación de productos a partir de perfiles de usuario interpretables

Claudia Jeanneth Becerra Cortes ; Sergio Gonzalo Jiménez Vargas ; Fabio Augusto González Osorio ; Alexander Gelbukh

Tecnura, 01 July 2015, Vol.19(45), pp.89-100 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0123-921X ; E-ISSN: 2248-7638

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recomendación de productos a partir de perfiles de usuario interpretables

González, Fabio ; Gelbukh, Alexander ; González, Fabio ; Gelbukh, Alexander

Tecnura, Sep 2015, Vol.19(45), pp.89-100 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0123921X ; E-ISSN: 22487638 ; DOI: 10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.3.a07

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recomendación de productos a partir de perfiles de usuario interpretables

Becerra Cortés, Claudia Jeanneth ; Jiménez Vargas, Sergio Gonzalo ; González Osorio, Fabio Augusto ; Gelbukh, Alexander

Tecnura: Tecnología y Cultura Afirmando el Conocimiento, 2015, Vol.19(45), pp.89-100 [Tạp chí có phản biện]

Fundación Dialnet

ISSN: 0123-921X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recomendación de productos a partir de perfiles de usuario interpretables

Becerra Cortés, Claudia Jeanneth ; Jiménez Vargas, Sergio Gonzalo ; González, Fabio A ; Gelbukh, Alexander

Tecnura, 01 September 2015, Vol.19(45), pp.89-100 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0123-921X ; DOI: 10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.3.a07

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Técnica para solución de recurrencias, usada en el análisis de la complejidad de algoritmos recursivos

Montenegro Salcedo, Luis Emilio ; Alvarado Nieto, Luz Deicy

Tecnura, 01 December 2015, Vol.19(spe), pp.89-97 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0123-921X ; DOI: 10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.3.a07

Toàn văn sẵn có

6
Recomendación de productos a partir de perfiles de usuario interpretables
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recomendación de productos a partir de perfiles de usuario interpretables

Becerra Cortés, Claudia Jeanneth ; Jiménez Vargas, Sergio Gonzalo ; González Osorio, Fabio Augusto ; Gelbukh, Alexander

Revista Tecnura, 07/10/2015, Vol.19(45), p.89 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 2248-7638 ; E-ISSN: 0123-921X ; DOI: http://dx.doi.org/10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.3.a07

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Técnica para solución de recurrencias, usada en el análisis de la complejidad de algoritmos recursivos

Montenegro Salcedo, Luis ; Montenegro Salcedo, Luis

Tecnura, Dec 2015, Vol.19, pp.89-97 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 0123921X ; E-ISSN: 22487638 ; DOI: 10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.3.a07

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...