skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming to America: Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration by Richard Alba and Victor Nee. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003, 359 Pages

Light, Ivan

Contexts, February 2004, Vol.3(2), pp.65-67 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 1536-5042 ; E-ISSN: 1537-6052 ; DOI: 10.1525/ctx.2004.3.2.65

Toàn văn sẵn có

2
Coming to America: Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration by Richard Alba and Victor Nee. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003, 359 Pages
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coming to America: Remaking the American Mainstream: Assimilation and Contemporary Immigration by Richard Alba and Victor Nee. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2003, 359 Pages

Light, Ivan

Contexts, 02/2004, Vol.3(2), pp.65-67 [Tạp chí có phản biện]

University of California Press (via CrossRef)

ISSN: 1536-5042 ; E-ISSN: 1537-6052 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1525/ctx.2004.3.2.65

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...