skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the Eye of the Beholder?: The Foundations of Subjective Human Rights Conditions in East-Central Europe

Anderson, Christopher J ; Paskeviciute, Aida ; Sandovici, Maria Elena ; Tverdova, Yuliya V

Comparative Political Studies, September 2005, Vol.38(7), pp.771-798 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: 10.1177/0010414004274399

Toàn văn không sẵn có

2
In the Eye of the Beholder?: The Foundations of Subjective Human Rights Conditions in East-Central Europe
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

In the Eye of the Beholder?: The Foundations of Subjective Human Rights Conditions in East-Central Europe

Anderson, Christopher J. ; Paskeviciute, Aida ; Sandovici, Maria Elena ; Tverdova, Yuliya V.

Comparative Political Studies, 09/2005, Vol.38(7), pp.771-798 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0010-4140 ; E-ISSN: 1552-3829 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0010414004274399

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...