skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen production by methane decomposition over NiCuSiO 2 catalysts: effect of temperature on catalyst deactivation

Li, Jiamao ; Xiao, Chao ; Xiong, Liangping ; Chen, Xiaojun ; Zhao, Linjie ; Dong, Liang ; Du, Yang ; Yang, Yong ; Wang, Heyi ; Peng, Shuming

RSC Advances, 2016, Vol.6(57), pp.52154-52163 [Tạp chí có phản biện]

Royal Society of Chemistry

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c6ra05782a

Toàn văn sẵn có

2
Hydrogen production by methane decomposition over Ni–Cu–SiO 2 catalysts: effect of temperature on catalyst deactivation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrogen production by methane decomposition over Ni–Cu–SiO 2 catalysts: effect of temperature on catalyst deactivation

Li, Jiamao ; Xiao, Chao ; Xiong, Liangping ; Chen, Xiaojun ; Zhao, Linjie ; Dong, Liang ; Du, Yang ; Yang, Yong ; Wang, Heyi ; Peng, Shuming

RSC Advances, 2016, Vol.6(57), pp.52154-52163 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2046-2069 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C6RA05782A

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...