skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended covalent containers: synthesis and guest encapsulation

Asadi, A. ; Ajami, D. ; Rebek, J.

Chemical Communications, 2013, Vol.50(5), pp.533-535 [Tạp chí có phản biện]

Royal Society of Chemistry

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: 10.1039/c3cc47034b

Toàn văn sẵn có

2
Extended covalent containers: synthesis and guest encapsulation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended covalent containers: synthesis and guest encapsulation

Asadi, A. ; Ajami, D. ; Rebek, J.

Chem. Commun., 2014, Vol.50(5), pp.533-535 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/C3CC47034B

Toàn văn sẵn có

3
Extended covalent containers: synthesis and guest encapsulation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended covalent containers: synthesis and guest encapsulation

Asadi, A. ; Ajami, D. ; Rebek, J.

Chemical Communications, 2013, Vol.50(5), p.533 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1359-7345 ; E-ISSN: 1364-548X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1039/c3cc47034b

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extended covalent containers: synthesis and guest encapsulation

Asadi, A ; Ajami, D ; Rebek, J

Chemical communications (Cambridge, England), 18 January 2014, Vol.50(5), pp.533-5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1364-548X ; PMID: 24270854 Version:1 ; DOI: 10.1039/c3cc47034b

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...