skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid video quality prediction: reviewing video quality measurement for widening application scope

Barkowsky, Marcus ; Sedano, Iñigo ; Brunnström, Kjell ; Leszczuk, Mikoaj ; Staelens, Nicolas

Multimedia Tools and Applications, Jan 2015, Vol.74(2), pp.323-343 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13807501 ; DOI: 10.1007/s11042-014-1978-2

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid video quality prediction: reviewing video quality measurement for widening application scope.(Report)

Barkowsky, Marcus ; Sedano, Inigo ; Brunnstrom, Kjell ; Leszczuk, Mikoaaj ; Staelens, Nicolas

Multimedia Tools and Applications, 2015, Vol.74(2), p.323(21) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1380-7501

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid video quality prediction: reviewing video quality measurement for widening application scope

Barkowsky, Marcus ; Sedano, Iñigo ; Brunnström, Kjell ; Leszczuk, Mikołaj ; Staelens, Nicolas

Multimedia Tools and Applications, 2015, Vol.74(2), pp.323-343 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-014-1978-2

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid video quality prediction: Re-viewing video quality measurement for widening application scope

Barkowsky, Marcus ; Sedano, Iñigo ; Brunnström, Kjell ; Leszczuk, Mikołaj ; Staelens, Nicolas; Realistic3D, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem ; Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för informations- och kommunikationssystem

Multimedia tools and applications, 2015, Vol. 74(2), pp. 323-343 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 1380-7501 ; DOI: 10.1007/s11042-014-1978-2

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid video quality prediction: Re-viewing video quality meausurement for widening application scope

Barkowsky, M ; Sedano, I ; Brunnström, K ; Leszczuk, M ; Staelens, N; Acreo

Multimedia tools and applications, 2014, Vol. 74(2), p. 323 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 1380-7501 ; DOI: 10.1007/s11042-014-1978-2

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid video quality prediction: reviewing video quality measurement for widening application scope

Barkowsky, Marcus ; Sedano, Inigo ; Brunnström, Kjell ; Leszczuk, Mikolaj ; Staelens, Nicolas

Multimedia Tools and Applications, 2014, pp.1--21 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-014-1978-2

Toàn văn không sẵn có

7
Hybrid video quality prediction: reviewing video quality measurement for widening application scope
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid video quality prediction: reviewing video quality measurement for widening application scope

Barkowsky, Marcus ; Sedano, Iñigo ; Brunnström, Kjell ; Leszczuk, Mikołaj ; Staelens, Nicolas

Multimedia Tools and Applications, 1/2015, Vol.74(2), pp.323-343 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11042-014-1978-2

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hybrid video quality prediction: Re-viewing video quality measurement for widening application scope

Barkowsky, Marcus ; Sedano, Iñigo ; Brunnström, Kjell ; Leszczuk, Mikołaj ; Staelens, Nicolas

Multimedia tools and applications, 2015, Vol.74(2), pp.323-343 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 1380-7501 ; ISSN: 1380-7501 ; DOI: 10.1007/s11042-014-1978-2

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...