skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friends, not foes?: Work design and formalization in the modern work context

Juillerat, Tina

Journal of Organizational Behavior, Feb 2010, Vol.31(2/3), p.216 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: 10.1002/job.654

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friends, not foes?: work design and formalization in the modern work context

Juillerat, Tina L.

Journal of Organizational Behavior, Feb, 2010, Vol.31(2-3), p.216(24) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friends, not foes?: Work design and formalization in the modern work context

Juillerat, Tina L.; Grant, Adam ; Fried, Yitzhak ; Parker, Sharon ; Frese, Michael

Journal of Organizational Behavior, February 2010, Vol.31(2‐3), pp.216-239 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0894-3796 ; E-ISSN: 1099-1379 ; DOI: 10.1002/job.654

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friends, not foes? work design and formalization in the modern work context

Juillerat, Tina L

Journal of organizational behavior : OB ; the internat. journal of industrial, occupational and organizational psychology and behavior, 2010, Vol.31(2), pp. 216-239 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0894-3796

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friends, not foes?: Work design and formalization in the modern work context

Juillerat, Tina L.

Journal of Organizational Behavior, 1 February 2010, Vol.31(2/3), pp.216-239 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friends, not foes?: Work design and formalization in the modern work context

Juillerat, Tina L.

Journal of Organizational Behavior, 1 February 2010, Vol.31(2/3), pp.216-239 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friends, not foes?: Work design and formalization in the modern work context

Juillerat, Tina L.

Journal of Organizational Behavior, 1 February 2010, Vol.31(2/3), pp.216-239 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379

Toàn văn sẵn có

8
Friends, not foes?: Work design and formalization in the modern work context
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Friends, not foes?: Work design and formalization in the modern work context

Juillerat, Tina L.

Journal of Organizational Behavior, 02/2010, Vol.31(2-3), pp.216-239 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 08943796 ; E-ISSN: 10991379 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/job.654

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...