skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration statistics a story of neglect

Levine, Daniel B ; National Research Council panel On Immigration Statistics

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 0309035899

Toàn văn sẵn có

2
Immigration Statistics: A Story of Neglect
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigration Statistics: A Story of Neglect

National Research Council (Corporate Author) ; Division of Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Commission on Behavioral and Social Sciences and Education (Corporate Author) ; Committee on National Statistics (Corporate Author) ; Panel on Immigration Statistics (Corporate Author)

National Academies Press (National Academy of Sciences)

ISBN: 9780309035897 ; ISBN: 0309035899 ; E-ISBN: 9780309567954 ; E-ISBN: 0309567955 ; DOI: 10.17226/593

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...