skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using blackmail tactics on flu vaccinations is unacceptable

Harrison, Malcolm

Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain) : 1987), 2013, Vol.28(5), pp.35 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0029-6570 ; PMID: 24093413 Version:1 ; DOI: 10.7748/ns2013.10.28.5.35.s48

Toàn văn không sẵn có

2
Using blackmail tactics on flu vaccinations is unacceptable
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using blackmail tactics on flu vaccinations is unacceptable

Harrison, Malcolm

Nursing Standard, 10/02/2013, Vol.28(5), pp.35-35 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0029-6570 ; E-ISSN: 2047-9018 ; DOI: http://dx.doi.org/10.7748/ns2013.10.28.5.35.s48

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...