skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ventricular arrhythmias during reperfusion

Miller, F C ; Krucoff, M W ; Satler, L F ; Green, C E ; Fletcher, R D ; Del Negro, A A ; Pearle, D L ; Kent, K M ; Rackley, C E

American heart journal, November 1986, Vol.112(5), pp.928-32 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0002-8703 ; PMID: 3776819 Version:1

Toàn văn sẵn có

2
Ventricular arrhythmias during reperfusion
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ventricular arrhythmias during reperfusion

Miller, Frederick C ; Krucoff, Mitchell W ; Satler, Lowell F ; Green, Curtis E ; Fletcher, Ross D ; Del Negro, Albert A ; Pearle, David L ; Kent, Kenneth M ; Rackley, Charles E

American Heart Journal, 11/1986, Vol.112(5), pp.928-932 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00028703 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0002-8703(86)90302-9

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ventricular arrhythmias during reperfusion

Miller, Frederick C ; Krucoff, Mitchell W ; Satler, Lowell F ; Green, Curtis E ; Fletcher, Ross D ; Del Negro, Albert A ; Pearle, David L ; Kent, Kenneth M ; Rackley, Charles E

American Heart Journal, 1986, Vol.112(5), pp.928-932 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0002-8703 ; E-ISSN: 1097-6744 ; DOI: 10.1016/0002-8703(86)90302-9

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...