skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PROGRÈS DES CONNAISSANCES GÉNÉTIQUES SUR L'INTERSEXUALITÉ ASSOCIÉE A L'ABSENCE DE CORNES CHEZ LA CHÈVRE D'ORIGINE ALPINE

Lauvergne, J.-J; Revues Inra, Import (Editor)

Annales de génétique et de sélection animale, 1969, Vol.1(4), pp.403-412 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

Toàn văn sẵn có

2
Progrès des connaissances génétiques sur l'intersexualité associée a l'absence de cornes chez la chèvre d'origine alpine
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progrès des connaissances génétiques sur l'intersexualité associée a l'absence de cornes chez la chèvre d'origine alpine

Lauvergne, J-J

Genetics Selection Evolution, 1969, Vol.1(4), p.403 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1297-9686 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1186/1297-9686-1-4-403

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progrès des connaissances génétiques sur l'intersexualité associée a l'absence de cornes chez la chèvre d'origine alpine

Lauvergne J-J

Genetics Selection Evolution, 01 October 1969, Vol.1(4), pp.403-412 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0999-193X ; E-ISSN: 1297-9686 ; DOI: 10.1186/1297-9686-1-4-403

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progrès des connaissances génétiques sur l'intersexualité associée a l'absence de cornes chez la chèvre d'origine alpine.

Lauvergne, J J

Annales de genetique et de selection animale, 1969, Vol.1(4), pp.403-12 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0003-4002 ; PMID: 22896077 Version:1 ; DOI: 10.1186/1297-9686-1-4-403

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progrès des connaissances génétiques sur l'intersexualité associée a l'absence de cornes chez la chèvre d'origine alpine

Lauvergne, J-J

Genetics Selection Evolution, 1969, Vol.1(4), p.403 [Tạp chí có phản biện]

BioMed Central

ISSN: 1297-9686 ; DOI: 10.1186/1297-9686-1-4-403

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Progrès des connaissances génétiques sur l'intersexualité associée a l'absence de cornes chez la chèvre d'origine alpine

Lauvergne, J-J

Annales de Génétique et de Sélection Animale, 1969, Vol.1(4), p.403-412 [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0003-4002 ; DOI: 10.1186/1297-9686-1-4-403 ; PMCID: 2726173 ; PMID: 22896077

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...