skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accessibility aspects in UIDLs.(Editorial)

Faure, David ; Fogarassy - Neszly, Paul ; Pribeanu, Costin ; Vanderdonckt, Jean

Universal Access in the Information Society, Nov, 2013, Vol.12(4), p.337(2) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1615-5289

Toàn văn sẵn có

2
Accessibility aspects in UIDLs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Accessibility aspects in UIDLs

Faure, David ; Fogarassy-Neszly, Paul ; Pribeanu, Costin ; Vanderdonckt, Jean

Universal Access in the Information Society, 11/2013, Vol.12(4), pp.337-338 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1615-5289 ; E-ISSN: 1615-5297 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10209-013-0305-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...