skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-2 and titanium particles synergistically activate osteoclast formation.(Report)

Sun, S.X. ; Guo, H.H. ; Zhang, J. ; Yu, B. ; Sun, K.N. ; Jin, Q.H.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2014, Vol.47(6), p.461(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20132966

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-2 and titanium particles synergistically activate osteoclast formation

Sun, S. X. ; Guo, H. H. ; Zhang, J. ; Yu, B. ; Sun, K. N. ; Jin, Q. H.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, June, 2014, Vol.47(6), p.461(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20132966

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-2 and titanium particles synergistically activate osteoclast formation

Sun, S.X ; Guo, H.H ; Zhang, J ; Yu, B ; Sun, K.N ; Jin, Q.H

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 June 2014, Vol.47(6), pp.461-469 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/1414-431X20132966

Toàn văn sẵn có

4
BMP-2 and titanium particles synergistically activate osteoclast formation
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-2 and titanium particles synergistically activate osteoclast formation

Sun, S.X. ; Guo, H.H. ; Zhang, J. ; Yu, B. ; Sun, K.N. ; Jin, Q.H.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 06/2014, Vol.47(6), pp.461-469 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0100-879X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1414-431X20132966

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-2 and titanium particles synergistically activate osteoclast formation

Sun, S X ; Guo, H H ; Zhang, J ; Yu, B ; Sun, K N ; Jin, Q H

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, June 2014, Vol.47(6), pp.461-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1414-431X ; PMID: 24820069 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BMP-2 and titanium particles synergistically activate osteoclast formation

S.X. Sun ; H.H. Guo ; J. Zhang ; B. Yu ; K.N. Sun ; Q.H. Jin

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 June 2014, Vol.47(6), pp.461-469 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/1414-431X20132966

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...