skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabled backchannel: conference Twitter use by digital humanists

C. Ross ; M. Terras ; C. Warwick ; A. Welsh

Journal of Documentation, 2011, Vol.67(2), p.214-237 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 0022-0418 ; DOI: 10.1108/00220411111109449

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabled backchannel: conference Twitter use by digital humanists

Ross, C ; Terras, M ; Warwick, C ; Welsh, A

Journal of Documentation, 08 March 2011, Vol.67(2), pp.214-237 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 0022-0418 ; E-ISSN: 1758-7379 ; DOI: 10.1108/00220411111109449

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabled backchannel: conference Twitter use by digital humanists

Ross, C ; Terras, M ; Warwick, C ; Welsh, A

Journal of Documentation, 2011, Vol.67(2), pp.214-237 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00220418 ; E-ISSN: 17587379 ; DOI: 10.1108/00220411111109449

Toàn văn không sẵn có

4
Enabled backchannel: conference Twitter use by digital humanists
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enabled backchannel: conference Twitter use by digital humanists

Ross, C. ; Terras, M. ; Warwick, C. ; Welsh, A.

Journal of Documentation, 03/08/2011, Vol.67(2), pp.214-237 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-0418 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/00220411111109449

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...