skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Physician Acceptance of a Computerized Health Maintenance Prompting Program
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physician Acceptance of a Computerized Health Maintenance Prompting Program

Knight, Bradley P. ; O’malley, Michael S. ; Fletcher, Suzanne W.

American Journal of Preventive Medicine, 01/1987, Vol.3(1), pp.19-24 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 07493797 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0749-3797(18)31292-3

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physician Acceptance of a Computerized Health Maintenance Prompting Program

Knight, Bradley P ; O’malley, Michael S ; Fletcher, Suzanne W

American Journal of Preventive Medicine, January 1987, Vol.3(1), pp.19-24 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0749-3797 ; E-ISSN: 1873-2607 ; DOI: 10.1016/S0749-3797(18)31292-3

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Physician acceptance of a computerized health maintenance prompting program

Knight, B P ; O'Malley, M S ; Fletcher, S W

American journal of preventive medicine, 1987, Vol.3(1), pp.19-24 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0749-3797 ; PMID: 3452334 Version:1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...