skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Bridging the gap between a behavioural formal description technique and a user interface description language: Enhancing ICO with a graphical user interface markup language
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the gap between a behavioural formal description technique and a user interface description language: Enhancing ICO with a graphical user interface markup language

Barboni, Eric ; Martinie, Célia ; Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco

Science of Computer Programming, 06/2014, Vol.86, C, pp.3-29 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 01676423 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.scico.2013.04.001

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the gap between a behavioural formal description technique and a user interface description language: Enhancing ICO with a graphical user interface markup language

Barboni, Eric ; Martinie, Célia ; Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco

Science of Computer Programming, 15 June 2014, Vol.86, pp.3-29 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.04.001

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bridging the Gap between a Behavioural Formal Description Technique and User Interface description language: Enhancing ICO with a Graphical User Interface markup language

Barboni, Eric ; Martinie, Celia ; Navarre, David ; Palanque, Philippe ; Winckler, Marco Antonio; (Oatao), Open Archive Toulouse Archive Ouverte (Editor)

Science of Computer Programming, June 2014, Vol.86 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0167-6423 ; E-ISSN: 1872-7964 ; DOI: 10.1016/j.scico.2013.04.001

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...