skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Reduced C/EBP -LIP translation improves metabolic health
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced C/EBP -LIP translation improves metabolic health

Albert, V. ; Hall, M. N.

EMBO reports, 08/01/2015, Vol.16(8), pp.881-882 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1469-221X ; E-ISSN: 1469-3178 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15252/embr.201540757

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced C/EBPβ‐LIP translation improves metabolic health

Albert, Verena ; Hall, Michael N

EMBO reports, August 2015, Vol.16(8), pp.881-882 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1469-221X ; E-ISSN: 1469-3178 ; DOI: 10.15252/embr.201540757

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced C/EBPβ-LIP translation improves metabolic health

Albert, Verena ; Hall, Michael N

EMBO reports, August 2015, Vol.16(8), pp.881-2 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1469-3178 ; PMID: 26113367 Version:1 ; DOI: 10.15252/embr.201540757

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...